²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ®PÀëtUÀ¼ÀÄ:

 1. ªÀÄUÀÄ JAzÀgÉ 6 jAzÀ 14 ªÀµÀðzÉƼÀV£À UÀAqÀÄ CxÀªÁ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ.(CzsÁåAiÀÄ 1. ¸ÉPÀë£ï-2C)
 2. F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀÄPÀ̼À GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët ºÀPÀÄÌ -2009PÁ¬ÄzÉ JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ(CzsÁåAiÀÄ 1. ¸ÉPÀë£ï-1(1))
 3.  6 jAzÀ 14 ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÉ 01 jAzÀ 08 £Éà  vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ £ÉgɺÉÆgÉAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÄÌ EgÀÄvÀÛzÉ.  (CzsÁåAiÀÄ 2. ¸ÉPÀë£ï-3)
 4. PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼ÀÄ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°ègÀĪÀ DA±ÀUÀ¼À£ÀÄß eÁjUÉƽ¸À®Ä zsÀ£À ¸ÀºÁAiÀĪÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. (CzsÁåAiÀÄ 3. ¸ÉPÀë£ï-2)
 5. ±Á¯ÉUÀ¼À°è ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀå, ²PÀëPÀgÀ£ÀÄß ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÁ ¸ÁªÀiÁVæUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸À¨ÉÃPÀÄ(²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ±ÉqÀÆå¯ï)
 6. 6 ªÀµÀðPÀÆÌ ªÉÄîàlÖ ªÀAiÀĹì£À ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÇzÉà ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¸ÀzÉà EgÀĪÀ°è CxÀªÁ ¸ÉÃj¹zÀÝgÀÆ D ªÀÄUÀĪÀÇ vÀ£Àß ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸À¯ÁUÀ¢zÁÝUÀ, D ªÀÄUÀÄ«£À ªÀAiÀĹìUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÀÆPÀÛ vÀgÀUÀwUÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ¸ÉÃj¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ. (CzsÁåAiÀÄ 2. ¸ÉPÀë£ï-4)
 7. ¥Àæw ±Á¯ÉAiÀÄ DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½ ±Á¯Á©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß gÀƦ¸À¨ÉÃPÀÄ. (CzsÁåAiÀÄ 4. ¸ÉPÀë£ï-21(2))
 8. ±Á¯Á ºÉvÀÛªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Á®PÀgÀ ¸À«ÄwAiÀÄ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ 50% gÀµÀÄÖ ªÀÄ»¼Á ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. (CzsÁåAiÀÄ 4. ¸ÉPÀë£ï-21(1))
 9. AiÀiÁªÀÇzÉà ªÀåQÛ PÉÃAzÀæ ¸ÀgÀPÁgÀ ¤UÀ¢UÉƽ¹zÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁ£ÀåvÉ ¥ÀqÉzÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ½AzÀ ¥ÀqÉ¢zÀÝgÉ CªÀgÀ£ÀÄß ²PÀëPÀgÁV £ÉëĸÀ§ºÀÄzÀÄ. (CzsÁåAiÀÄ 4. ¸ÉPÀë£ï-23 (1)(2))
 10. SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ 25 % vÀªÀÄä vÀgÀUÀwAiÀÄ ¸ÀASÉåUÀ£ÀÄUÀÄtªÁV ¸ÀªÀiÁdzÀ zÀħ𮠪ÀUÀðzÀ ªÀÄvÀÄÛ C£Á£ÀÄPÀÆ® UÀÄA¦£À ªÀÄPÀ̽UÉ CªÀSÁ±À ¤ÃqÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀgÀPÁgÀªÉà CªÀgÀ ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ¨sÀj¸ÀÄvÀÛzÉ. (CzsÁåAiÀÄ 4. ¸ÉPÀë£ï-12(1) c)
 11.  ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä CrØAiÀiÁUÀĪÀAvÀºÀ AiÀiÁªÀÇzÉà zÉÃtÂUÉ ªÀÄvÀÄÛ PÁå¦mÉñÀ£ï ±ÀÄ®Ì/ªÉZÀѪÀ£ÀÄß ªÀÄPÀ̽AzÀ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀAw®è. (CzsÁåAiÀÄ 4. ¸ÉPÀë£ï-13(1))
 12. ªÀÄUÀÄ«UÉ CxÀªÁ ªÀÄUÀÄ«£À ºÉvÀÛªÀjUÉ AiÀiÁªÀÇzÉà ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀjÃPÉë CxÀªÁ ¸ÀAzÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß £ÀqɸÀĪÀAw®è. (CzsÁåAiÀÄ 4. ¸ÉPÀë£ï-2(b))
 13. ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ªÀÄÄPÁÛAiÀÄUÉƽ¸ÀĪÀ ªÀgÉUÉ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß C¤wÛÃtðUÉƽ¸ÀĪÀAw®è.(CzsÁåAiÀÄ 4. ¸ÉPÀë£ï-16)
 14. F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ C£ÀĵÁÖ£ÀPÁÌV ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÁܦvÀ DAiÉÆÃUÀUÀ¼À£ÀÄß gÀa¸À®Ä ¸ÀÆa¸À¯ÁVzÉ. (CzsÁåAiÀÄ 6)
 15.  ²PÀëPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ «zsÁåyðUÀ¼À C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß C£ÀĸÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ. (²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ±ÉqÀÆå¯ï)
 16.  dªÀÄÄä PÁ²äÃgÀªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ G½zÀ J¯Áè gÁdåUÀ½UÀÆ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ. . (CzsÁåAiÀÄ 1. ¸ÉPÀë£ï-1(2))
 17. ²PÀëtzÀ UÀÄtªÀÄlÖ ºÉaѸÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁVzÉ. . (CzsÁåAiÀÄ 5. ¸ÉPÀë£ï-2(a-h))
 18. ªÀÄPÀ̽UÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ zÉÊ»PÀ zÀAqÀ£É CxÀªÁ ªÀiÁ£À¹PÀ »A¸É ¤ÃqÀĪÀAw®è. (CzsÁåAiÀÄ 4. ¸ÉPÀë£ï-17(1))
 19. ªÀÄPÀ̽UÉ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀët ¤ÃqÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ¸ÀĪÀåªÀ¹ÜvÀ ±Á¯Á PÀlÖqÀ, CªÀgÀt UÉÆÃqÉ, ¸ÀÄgÀQëvÀ PÀÄrAiÀÄĪÀ ¤ÃgÀÄ, UÀAqÀÄ ºÉ£ÀÄß ªÀÄPÀ̽UÉ ¥ÀævÉåÃPÀ ±ËZÁ®AiÀÄ ªÀåªÀ¸ÉÜ, PÀ°PÁ ¸ÁªÀiÁVæ, UÀæAxÁ®AiÀÄ, DlzÀ ªÉÄÊzÁ£À, ªÀÄÄAvÁzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß MzÀV¸ÀĪÀÅzÀÄ ºÁUÀÆ CB ²PÀëPÀgÀ £ÉêÀÄPÁw ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀPÁðgÀzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ CqÀ½vÀzÀ PÀvÀðªÀåªÁVgÀÄvÀÛzÉ.(²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ±ÉqÀÆå¯ï)
 20.  zÀħ𮠪ÀUÀðUÀ¼ÀÄ, ¥ÀæwPÀÆ® ¥Àj¹ÜwAiÀÄ£ÀÄß JzÀÄj¸ÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀªÀÄƺÀUÀ¼À ªÀÄPÀ̼ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ vÁgÀvÀªÀÄåPÉÌ UÀÄjAiÀiÁUÀĪÀÅzÁUÀ° ªÀÄvÀÄÛ CzÀjAzÁV J°ªÉÄAlj ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÆgÉʸÀ®Ä EgÀĪÀ vÉÆAzÀgÉAiÀÄ ¤ªÁgÀuÉAiÀÄ£ÀÄß SÁwæ¥Àr¹PÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. (CzsÁåAiÀÄ 3. ¸ÉPÀë£ï-9(C))

child frindly

child helpline

"In development a person is to be regarded not as an economic entity or even as a political entity, but as a total human person, living in communion with other human persons."

Desmond A D’Abreo

Padi Activities

Sample image

Capacitation Programme for existing 8 ERC EC and Federation Members in Udupi and Mangalore

Sample image

Sustained and informative resource persons team developed to support child right and quality education

Sample image

Organizing, planning, implementation of the fellowship programme at taluk level

Sample image

Advocacy with the Education dept. and Zilla Panchayath to implement the concept of child friendly

Sample image

Awareness and interaction with stakeholders on the functioning of RTE Cell

Sample image

State level consultation with various networks to promote child friendly Concept and RTE stock taking at state level.