ಸರಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆ

²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ C£ÀĵÁÖ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉUÁV F PɼÀV£À °APï C£ÀÄß QèPï ªÀiÁr.

http://www.schooleducation.kar.nic.in/pryedn/rte.html

²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ C£ÀĵÁÖ£ÀPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ ¨sÁgÀvÀ ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉUÁV F PɼÀV£À °APï C£ÀÄß QèPï ªÀiÁr.

 http://mhrd.gov.in/rte_rules

child frindly

child helpline

"In development a person is to be regarded not as an economic entity or even as a political entity, but as a total human person, living in communion with other human persons."

Desmond A D’Abreo

Padi Activities

Sample image

Capacitation Programme for existing 8 ERC EC and Federation Members in Udupi and Mangalore

Sample image

Sustained and informative resource persons team developed to support child right and quality education

Sample image

Organizing, planning, implementation of the fellowship programme at taluk level

Sample image

Advocacy with the Education dept. and Zilla Panchayath to implement the concept of child friendly

Sample image

Awareness and interaction with stakeholders on the functioning of RTE Cell

Sample image

State level consultation with various networks to promote child friendly Concept and RTE stock taking at state level.