ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

²PÀëtzÀ PÀÄjvÀAvÉ ªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀA¥À£ÀÆä® C©üªÀÈ¢Þ E¯ÁSÉAiÀÄÄ ¤ÃrgÀĪÀ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀÄlÖzÀ CAQ CA±ÀUÀ¼À PÀÄjvÀÄ w½AiÀÄ®Ä F PɼÀV£À °APï£ÀÄß QèPï ªÀiÁr

http://mhrd.gov.in/statist

 

²PÀëtPÁÌV £ÀqɹgÀĪÀ ªÉZÀÑUÀ¼À PÀÄjvÀÄ CAQ CA±ÀUÀ¼ÀÄ

http://mhrd.gov.in/statist?field_statistics_category_tid=28

 

PÀ£ÁðlPÀzÀ CAQ CA±ÀUÀ¼ÀÄ 

http://ssakarnataka.gov.in/pdfs/aboutus/edn_profile_state.pdf

child frindly

child helpline

"In development a person is to be regarded not as an economic entity or even as a political entity, but as a total human person, living in communion with other human persons."

Desmond A D’Abreo

Padi Activities

Sample image

Capacitation Programme for existing 8 ERC EC and Federation Members in Udupi and Mangalore

Sample image

Sustained and informative resource persons team developed to support child right and quality education

Sample image

Organizing, planning, implementation of the fellowship programme at taluk level

Sample image

Advocacy with the Education dept. and Zilla Panchayath to implement the concept of child friendly

Sample image

Awareness and interaction with stakeholders on the functioning of RTE Cell

Sample image

State level consultation with various networks to promote child friendly Concept and RTE stock taking at state level.