Cgï.n.E PÀÄjvÀÄ PÉüÀ¯ÁzÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ.

¥Àæ±Éß: GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtPÁÌV ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ 2009 AiÀiÁªÀ ¢£ÁAPÀ¢AzÀ eÁjUÉ §A¢zÉ?

GvÀÛgÀ: 614 ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ J¯Áè ªÀÄPÀ̽UÉ GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ (1 jAzÀ 8£Éà gÀUÀwªÀgÉV£À) ²PÀëtªÀ£ÀÄß £ÉgɺÉÆgÉAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è MzÀV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ gÀƦ¹zÀ ±Á¸À£À (PÁ¬ÄzÉ) F PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ ¨sÁgÀvÀ UÀtgÁdåzÀ 60£Éà ªÀµÀðzÀ°è ¸ÀA¸ÀwÛ£À°è C£ÀĪÉÆÃzÀ£ÉUÉÆAqÀÄ CAVÃPÁgÀªÁV ¢£ÁAPÀ:27.08.2009 gÀ UÉeÉmï£À°è ¥ÀæPÀlªÁVzÉ. ¢£ÁAPÀ: 01.04.2010 jAzÀ eÁjUÉ §A¢gÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ±Éß:²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ 2009 gÀ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ “ªÀÄUÀÄ” JAzÀgÉ AiÀiÁgÀÄ ?

GvÀÛgÀ: ªÀÄUÀÄ JAzÀgÉ DgÀjAzÀ ºÀ¢£Á®ÄÌ ªÀµÀðzÉƼÀV£À UÀAqÀÄ CxÀªÁ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀÄ. 

¥Àæ±Éß:F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è JµÀÄÖ CzsÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ JµÀÄÖ ¸ÉPÀë£ïUÀ½ªÉ?

GvÀÛgÀ:ªÀÄPÀ̼À GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀët ºÀQÌ£À PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è 7 CzsÁåAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 37 ¸ÉPÀë£ïUÀ½ªÉ.

¥Àæ±Éß: GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtPÁÌV ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ 2009 AiÀiÁgÁåjUÉ C£ÀéAiÀĪÁUÀÄvÀÛzÉ?

GvÀÛgÀ: F PÁ¬ÄzÉ ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ 6 jAzÀ 14 ªÀAiÉÆëÄwAiÀÄ J®è ªÀÄPÀ̼ÀÄ. vÀªÀÄä £ÉgɺÉÆgÉAiÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ°è GavÀ ªÀÄvÀÄÛ PÀqÁØAiÀÄ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ.

¥Àæ±Éß: ªÀAiÀĹìUÉ vÀPÀÌ vÀgÀUÀw ²PÀëtzÀ PÀÄjvÀAvÉ  PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ K£À£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛzÉ.

GvÀÛgÀ: DgÀÄ ªÀµÀð zÁnzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀÄ ±Á¯ÉUÉ zÁR¯ÁUÀzÉ EzÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è CxÀªÁ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¹zÀÝgÀÆ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀët ¥ÀÆtðUÉƽ¸À®Ä DUÀ¢zÀÝ ¥ÀPÀëzÀ°è CAvÀºÀ ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ªÀAiÀĹìUÉ ¸ÀÆPÀÛªÁzÀ vÀgÀUÀwUÉ ¸ÉÃj¸À¨ÉÃPÀÄ. ªÀAiÀĹìUÉ C£ÀÄUÀÄtªÁV vÀgÀUÀwUÉ ¸ÉÃj¹zÀÝgÀÆ vÀ£Àß EvÀgÀ ¸ÀºÀ¥ÁpUÀ¼ÉÆA¢UÉ ¸ÀªÀiÁ£ÀvÉ ¸Á¢ü¸À®Ä £ÉgÀªÁUÀ®Ä «±ÉõÀªÁzÀ vÀgÀ¨ÉÃwAiÀÄ£ÀÄß ¤¢ðµÀÖ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è ºÉÆAzÀĪÀAvÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÀÆ F «zsÀªÁzÀ ²PÀëtPÉÌ ¥ÀæªÉñÀ ºÉÆA¢zÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä  14 ªÀµÀð zÁnzÀ £ÀAvÀgÀªÀÅ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß  ¥ÀÆwð ªÀiÁqÀĪÀªÀgÉUÉ GavÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ ºÀPÀÌ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ.

¥Àæ±Éß:ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ zÁR¯Áw ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæUÀ½®èzÉ EzÀÝ°è zÁR¯Áw ªÀiÁqÀ®Ä PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è CªÀPÁ±À«zÉAiÉÄÃ?

GvÀÛgÀ: CªÀPÁ±À EzÉ. ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄĪÀ°è vÀqÀªÁUÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä ¤gÁPÀj¸ÀĪÀÅzÀjAzÀ DUÀĪÀ «¼ÀA§zÀ PÁgÀt¢AzÀ  ªÀÄPÀ̽UÉ  ±Á¯ÉUÉ ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸À¯ÁUÀzÀÄ. ºÁUÉAiÉÄà ±Á¯ÉAiÀÄ dªÀ¨ÁÝj ºÉÆA¢zÀ ²PÀëPÀgÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ DqÀ½vÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ PÁgÀt«®èzÉ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß PÉÆqÀ®Ä vÀqÀ ªÀiÁrzÀ°è CAvÀªÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀAvÉ PÀæªÀÄ PÉÊUÉƼÀÀÄzÀÄ. ºÁUÀÄ ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ªÀÄUÀÄ«£À ºÉvÀÛªÀgÀ ºÁUÀÄ  ªÀÄUÀÄ«£À PÉÊAiÀÄ°è £ÉÃgÀªÁV  ¸ÀA§A¢vÀ  ±Á¯ÉAiÀÄÄ ¤ÃqÀzÉ £ÉÃgÀÀªÁV  ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¹ ªÀÄUÀÄ »AzÉ PÀ°AiÀÄÄwÛzÀÝ ±Á¯É¬ÄAzÀ £ÉÃgÀªÁV ªÀUÁðªÀuÉ ¥ÀvÀæªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

¥Àæ±Éß: ²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è 25% ¹ÃlÄUÀ¼À£ÀÄß zÀħ𮠪ÀUÀðzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼À°è ¥ÀæªÉñÀ ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±ÀUÀ½ªÉ JAzÀÄ w½¬ÄvÀÄ. CzÀgÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀæªÉñÁwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄ®Ä C£ÀĸÀj¸À ¨ÉÃPÁzÀ PÀæªÀÄUÀ¼ÉãÀÄ? 

GvÀÛgÀ:¥Àæwà ªÀµÀðªÀÇ ±ÉÊPÀët ªÀµÀð ¥ÁægÀA¨sÀzÀ ªÉÆzÀ¯É  gÁdå  ªÀÄlÖ¢AzÀ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀ ²PÀët E¯ÁSɬÄAzÀ 25% «ÄøÀ¯Áw DAiÉÄ ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ£ÀÄß  ºÉÆÀgÀr¸ÀÄvÀÛzÉ. ºÁUÀÄ F ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄAvÉ DAiÀiÁAiÀiÁ vÁ®ÆQ£À PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢PÁjUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ C¥ÉÃQëÃvÀ ¥ÉÆõÀPÀgÀÄ  ªÀiÁ»w ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ D£ï ¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ  25 % ¹ÃmïUÉ  Cfð ¸À°è¸À§ºÀÄzÁVzÉ.  £ÀAvÀgÀ ¸ÀÄvÉÆÛïÉAiÀÄ°è ¸ÀÆa¹zÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀAvÉ DAiÉÄÌ ¥ÀæQæAiÉÄAiÀÄÄ DAiÀiÁAiÀiÁ vÁ®ÆPÀÄ ºÀAvÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄÄvÀÛzÉ

 ¥Àæ±Éß: 25% «ÄøÀ¯ÁwAiÀÄ°è12 (1) (¹) ¥ÀæPÁgÀ SÁ¸ÀV  ±Á¯ÉUÀ¼À°è ²PÀët ºÀPÀÄÌ C¢ü¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ zÁR¯ÁzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ vÁgÀvÀªÀÄå ¤Ãw C£ÀĸÀj¹zÀgÉ K£ÀÄ PÀæªÀÄ vÉUÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛÃj?

GvÀÛgÀ: ²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁ¬ÄzÉ 2009 ªÀÄvÀÄÛ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2012 gÀ 12 (1) (¹) ¥ÀæPÁgÀ «ÄøÀ¯Áw ¸Ë®¨sÀåzÀr zÁR¯ÁzÀ ªÀÄPÀ̽UÉ vÁgÀvÀªÀÄå ªÀiÁrzÀ°è  ¸ÉêÁ ¤AiÀĪÀÄzÀAvÉ ²PÁëºÀð C¥ÀgÁzsÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. F PÀÄjvÀ °TvÀ zÀÆgÀ£ÀÄß ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ PÉëÃvÀæ ²PÀëuÁ¢üPÁjUÀ¼ÀªÀjUÉ ¸À°è¸À§ºÀÄzÀÄ. ºÁUÀÄ F ºÀAvÀzÀ°è ¸ÀªÀÄAd¸ÀªÉ¤¸À¢zÀÝ°è ¸ÀÆPÀÛ ¥Áæ¢üPÁgÀPÉÌ ªÉÄîä£À« ¸À°è¸À®Ä CªÀPÁ±À«zÉ.

¥Àæ±Éß: ²PÀët ºÀPÀÄÌ PÁAiÉÄÝ C£ÀéAiÀÄ ±Á¯ÉUÉ ¸ÉÃj¹zÀ ªÀÄPÀ̽UÉ GavÀ ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛç, ¥ÀoÀå ¥ÀĸÀÛPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ¤ÃqÀÄvÁÛgÉAiÉÄÃ?

GvÀÛgÀ:±Á¯Á  DqÀ½vÀ ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ  ¥ÀoÀå¥ÀĸÀÛPÀ, ¸ÀªÀĪÀ¸ÀÛçzÀ RZÀð£ÀÄß ±Á¯ÉAiÀÄ MlÄÖ ªÉZÀÑzÀ°è ¸ÉÃj¹zÀÝgÉ,  D ±Á¯ÉAiÀÄ°è DgïnE CrAiÀÄ°è zÁR¯ÁzÀ ªÀÄPÀ̽UÀÆ ¸ÀºÀ GavÀªÁV ¤ÃqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ±Éß:F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ PÉ®ªÀÅ ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À£ÀÄß PÀqÁØAiÀĪÁV MzÀV¸À¨ÉÃPÉAzÀÄ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ ºËzÁ?

GvÀÛgÀ: ºËzÀÄ. J¯Áè ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÀPÁj ªÀÄvÀÄÛ SÁ¸ÀV ±Á¯ÉUÀ¼ÀÄ PÀqÁØAiÀĪÁV ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄð, PÀ°PÁ ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ,vÀgÀ¨ÉÃw ºÉÆA¢zÀ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤zsÀðjvÀªÁV DzÉò¹gÀĪÀAvÉ ²PÀëPÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «zÁåyð C£ÀÄ¥ÁvÀ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÉÆÃzsÀ£Á UÀAmÉUÀ¼ÀÄ. F J¯Áè ¸Ë®¨sÀåUÀ¼À §UÉÎ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ  ±ÉqÀÆå¯ï £À°è è «ªÀj¸À¯ÁVzÉ.

¥Àæ±Éß:PÉ®ªÀÅ ªÀåQÛUÀ¼À ¥ÀæPÁgÀ PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ PÉêÀ® ªÀÄPÀ̼À ºÀPÀÄÌUÀ¼À §UÉÎ ªÀiÁvÀæ PÁ¼Àf ºÉÆA¢zÉ JAzÀÄ, UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀët CzÀgÀ®Æè PÀ°PÁ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À §UÉÎ PÀrªÉÄ PÁ¼Àf ºÉÆA¢zÉ J£À߯ÁVzÉ. ºËzÁ?

GvÀÛgÀ: E®è. PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀëtªÀÅ ¨sÁgÀvÀzÀ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ªÀÄUÀÄ«£À MAzÀÄ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ºÀPÁÌVzÉ, ªÀÄvÀÄÛ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀëtzÀ §UÉÎ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ CzsÁåAiÀÄ 5 gÀ°è  «¸ÁÛgÀªÁV «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. EzÀÄ ±Á¯ÉAiÀÄ ¸ËPÀAiÀÄð, ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ CºÀð²PÀëPÀgÀÄ, ¥ÀoÀåPÀæªÀÄ, ²PÀët±Á¸ÀÛç, ¥sÀ°vÁA±À, ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À, ±Á¯Á PÁAiÀÄð¤ªÀðºÀuÉUÉ PÀÄjvÀAvÉ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ®Ä ±Á¯Á ¤ªÀðºÀuÁ ¸À«Äw gÀZÀ£ÉAiÀÄ §UÉÎ «ªÀj¸À¯ÁVzÉ. CzÀgÀ®Æè PÀ°PÁ ¥ÀjuÁªÀÄUÀ¼À §UÉÎ ¸ÁPÀµÀÄÖ «ªÀj¸À¯ÁVzÉ.

¥Àæ±Éß:PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è ²PÀëPÀ- «zÁåyð C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß KPÉ ²¥sÁgÀ¸ÀÄì ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ.?

GvÀÛgÀ: zÉÆqÀØ ¥ÀæªÀiÁtzÀ vÀgÀUÀwUÉ UÀÄtªÀÄlÖzÀ ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ®Ä PÀrªÉÄ ¸ÀASÉåAiÀÄ ²PÀëPÀjUÉ ¸ÁzsÀåªÁUÀĪÀÅ¢®è CzÀPÁÌV 1-5 vÀgÀUÀwAiÀÄ 30 ªÀÄPÀ̽UÉ M§â ²PÀëPÀgÀAvÉ ªÀÄvÀÄÛ 6-8 £É vÀgÀUÀwAiÀÄ 35 ªÀÄPÀ̽UÉ M§â ²PÀëPÀgÀAvÉ C£ÀÄ¥ÁvÀªÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ.

¥Àæ±Éß:PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è DzÉò¹gÀĪÀAvÉ ±Á¯ÉAiÀÄ°è PÉ®¸ÀzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ JµÀÄÖ ?

GvÀÛgÀ: 1-5 £É vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ 200 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 800 UÀAmÉUÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀªÀÄAiÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 6-8 £Éà vÀgÀUÀwAiÀĪÀgÉUÉ 220 ¢£ÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ 1000 UÀAmÉUÀ¼À ¨ÉÆÃzsÀ£Á ¸ÀªÀÄAiÀĪÀ£ÀÄß ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ.

¥Àæ±Éß:²PÀëPÀgÀ CºÀðvÉAiÀÄ §UÉÎ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è K£À£ÀÄß G¯ÉèÃT¸À¯ÁVzÉ. ?

GvÀÛgÀ: gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ²PÀëPÀgÀ ²PÀët ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ (NCTE) ºÉÆgÀr¹gÀĪÀ ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ ²PÀëPÀgÀ CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¤UÀ¢¥Àr¸À¯ÁVzÉ. F ªÀiÁUÀðzÀ²ðAiÀÄ ¥ÀæPÁgÀ CºÀðvÉ ºÉÆA¢gÀzÀ ªÀåQÛUÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà ±Á¯ÉAiÀÄÄ £ÉêÀÄPÀ ªÀiÁrPÉƼÀîzÀAvÉ PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ w½¹zÉ. ªÀÄvÀÄÛ PÁ¬ÄzÉ eÁjUÉ §AzÀÄ 3 ªÀµÀðUÀ¼À CªÀ¢üAiÉÆîUÉ ²PÀëPÀgÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ  CºÀðvÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀÆwðUÉƽ¸À®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃrzÉ. 

¥Àæ±Éß:²PÀëPÀjUÉ ±Á¯Á PÀvÀðªÀåªÀ£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ¥Àr¹ EvÀgÀ ¸ÀgÀPÁj «±ÉõÀ(±ÉÊPÀëtÂPÀªÀ®èzÀ) PÀvÀðªÀåUÀ½UÉ ¤UÀ¢¥Àr¸ÀĪÀÅzÀÄ ²PÀëPÀjUÉ ºÉÆgÉAiÀiÁVzÉ  JA§ ªÀiÁvÀÄ gÀÆrAiÀÄ°èzÉ  CzÀgÉ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è «±ÉõÀ PÀvÀðªÀåPÉÌ £ÉëĸÀ®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁVzÉAiÉÄÃ?

GvÀÛgÀ: AiÀiÁªÀÅzÉà ²PÀëPÀgÀ£Àß ±ÉÊPÀëtÂPÀªÀ®èzÀ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ, ºÀvÀÄÛ ªÀµÀðUÀ½UÉƪÉÄä £ÀqÉAiÀÄĪÀ d£ÀUÀtw, «¥ÀvÀÄÛ ¤ªÀðºÀuÉ, ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀPÁðgÀUÀ¼ÀÄ, gÁdå «zsÁ£À ¸À¨sÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA¸ÀvÀÄÛ ZÀÄ£ÁªÀuÉ ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹, EvÀgÉ PÉ®¸ÀUÀ½UÉ £ÉëĸÀ¨ÁgÀzÀÄ.

¥Àæ±Éß:²PÀëPÀgÀÄ SÁ¸ÀV ¥ÁoÀ ªÀiÁqÀ®Ä CªÀPÁ±À ¤ÃqÀ¯ÁVzÉAiÉÄÃ?

GvÀÛgÀ: AiÀiÁªÀÅzÉà ²PÀëPÀgÀÄ SÁ¸ÀV ¥ÁoÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ CxÀªÁ SÁ¸ÀVAiÀiÁV PÉ®¸ÀzÀ°è ¤gÀvÀgÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ JAzÀÄ PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ w½¸ÀÄvÀÛzÉ.

¥Àæ±Éß:F PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è ¥Àæw ±Á¯ÉAiÀÄÄ ±Á¯Á DqÀ½vÀ ¸À«ÄwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¸ÀĪÀÅzÀÄ PÀqÁØAiÀÄ ªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. AiÀiÁPÉ?

GvÀÛgÀ: ±Á¯Á DqÀ½vÀ ¸À«ÄwAiÀÄÄ ºÉvÀÛªÀgÀ£ÀÄß M¼ÀUÉÆAqÀ ¸À«ÄwAiÀiÁVzÀÄÝ ¥ÀæªÀÄÄRªÁV ±Á¯ÉAiÀÄ ªÉÄðéZÁgÀuÉ ªÀÄvÀÄÛ ±Á¯Á AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀÄzsÁj¸ÀĪÀ ¸ÁªÀiÁxÀåðªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢zÉ.

¥Àæ±Éß:ºÉƸÀ ±Á¯ÉAiÀÄ£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀ PÀÄjvÀÄ F PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ K£À£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛzÉ.?

GvÀÛgÀ: ¸ÀgÀPÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀܽÃAiÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀA¥ÀÆtðªÁV ¸Áé«ÄvÀéªÀ£ÀÄß ºÉÆA¢gÀĪÀ ªÀÄvÀÄÛ DgÀA©ü¹gÀĪÀ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆgÀvÀÄ ¥Àr¹ ¨ÉÃgÉ AiÀiÁgÉ DUÀ° F PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ DgÀA¨sÀªÁzÀ ªÉÄÃ¯É ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ªÀÄ£ÀßuÉUÁV Cfð ¸À°è¹ ªÀÄ£ÀßuÉ  ¥ÀqÉAiÀĨÉÃPÀÄ. CAvÀºÀ ªÀÄ£ÀßuÉ E®èzÉ ±Á¯ÉUÀ¼À£ÀÄß vÉgÉAiÀÄĪÀAw®è.

¥Àæ±Éß:ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ±Á¯ÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÁUÀ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ E®èzÉ EzÀÝgÉ ±Á¯ÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÁ? 

GvÀÛgÀ:PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ G¯ÉèT¹gÀĪÀAvÉ ªÀÄUÀÄ«£À ªÀAiÀĸÀì£ÀÄß ¤zsÀðj¸ÀĪÀ ¥ÀæªÀiÁt ¥ÀvÀæ ®¨sÀå«®èzÉ EzÀÝgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀÄ«UÉ ±Á¯Á ¥ÀæªÉñÀªÀ£ÀÄß ¤gÁPÀj¸ÀĪÀAw®è.

¥Àæ±Éß:ªÀÄUÀÄ«£À GwÛtðvÉ ªÀÄvÀÄÛ PÀ°PÉ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ PÁ¬ÄzÉAiÀÄÄ K£À£ÀÄß ºÉüÀÄvÀÛzÉ?

GvÀÛgÀ:AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀĪÀ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ vÀgÀUÀwAiÀÄ°è £À¥Á¸ÀÄ ªÀiÁr G½¹PÉƼÀÄîªÀAw®è ªÀÄvÀÄÛ J°ªÉÄAlj ²PÀët ¥ÀÆgÉʸÀĪÀ vÀ£ÀPÀ ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆgÀºÁPÀĪÀAw®è. ºÁUÀÆ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀÄ«UÉ zÉÊ»PÀ ²PÉë CxÀªÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ±ÉÆèsÉUÉ UÀÄj ªÀiÁqÀ¨ÁgÀzÀÄ.

 

¥Àæ±Éß:¥ÀoÀåPÀæªÀÄ  ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ¥ÀæQæÃAiÉÄUÀ¼À §UÉÎ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ°è K£À£ÀÄß ºÉüÀ¯ÁVzÉ.?

GvÀÛgÀ:J°ªÉÄAlj ²PÀëtzÀ ¥Àlå ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£ÀzÀ ¥ÀæQæÃAiÉÄAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ C¢üPÀÈvÀªÁV ¥ÀæPÀn¹zÀ ±ÉÊPÀëtÂPÀ ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ ¤zsÀðj¸ÀÄvÀÛzÉ.  ªÀÄvÀÄÛ PÁ¬ÄzÉAiÀÄ ¸ÉPÀë£ï 29 gÀ ¥ÀæPÁgÀ ¥ÀoÀå ªÀÄvÀÄÛ ªÀiË®å ªÀiÁ¥À£À ¥ÀæQæÃAiÉÄUÀ¼À «¢ü«zsÁ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸ÀĪÁUÀ F PɼÀV£ÀªÀÅUÀ¼À£ÀÄß UÀt£ÉUÉ vÉUÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ.

  • ²PÀëtªÀÅ ¸ÀA«zsÁ£ÀªÀÅ JwÛ»r¢gÀĪÀ ªÀiË®åUÀ½UÉ C£ÀÄUÀÄtªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ.
  • ²PÀëtªÀÅ ªÀÄPÀ̼À ¸ÀªÁðAVÃt C©üªÀÈ¢Ý
  • ²PÀëtªÀÅ ªÀÄPÀ̼À eÁУÀ, ¸ÁªÀixÀåðªÀÄvÀÄÛ £ÉÊ¥ÀÄtåvÉUÀ¼À ¨É¼ÀªÀtÂUÉ.
  • ²PÀëtªÀÅ ¥ÀÆtð ¥ÀæªÀiÁtzÀ zÉÊ»PÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À¹PÀ ¸ÁªÀÄxÀåðzÀ ¨É¼ÀªÀtÂUÉ.
  • ²PÀëtªÀÅ ªÀÄPÀ̼À ¸Éßû ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼À PÉÃA¢æPÀÈvÀ ªÀiÁzÀjAiÀÄ°è ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À ªÀÄÆ®PÀ ¥Àj±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ PÀAqÀÄPÉƼÀÄîªÀ «zsÁ£ÀzÀ°è PÀ°PÉ.
  • ²PÀëtªÀÅ ¨ÉÆÃzsÀ£Á ªÀiÁzsÀåªÀÄ ¸ÁzsÀåªÁzÀµÀÄÖ ªÀÄnÖUÉ ªÀÄPÀ̼À ªÀiÁvÀȨsÁµÉAiÀÄ°ègÀ¨ÉÃPÀÄ.
  • ²PÀëtªÀÅ ªÀÄPÀ̼À£ÀÄß ©üÃw, £ÉÆêÀÅ, ªÀiÁ£À¹PÀ PÉëÆèsɬÄAzÀ ªÀÄÄPÀÛgÁ£ÁßV ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ, ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄPÀ̼ÀÄ vÀªÀÄä C©ü¥ÁæAiÀĪÀ£ÀÄß ªÀÄÄPÀÛªÁV ªÀåPÀÛ¥Àr¸À®Ä ¸ÀºÁAiÀÄ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ.
  • ²PÀëtªÀÅ ªÀÄUÀÄ«£À UÀæ»PÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ªÀÄvÀÄÛ CzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ ¸ÁªÀÄxÀåð PÀÄjvÀÄ CzÀ£ÀÄß C¼ÀªÀr¸ÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀªÀÄUÀæ ºÁUÀÆ ¤gÀAvÀgÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À
  • ²PÀëtªÀÅ AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀÄUÀÄ J°ªÉÄAlj ²PÀëtªÀ£ÀÄß ¥ÀÆtðUÉƽ¸ÀĪÀ vÀ£ÀPÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¨ÉÆÃqïð ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ°è GwÛÃtðgÁUÀ¨ÉÃPÁzÀ CªÀ±ÀåPÀvÉ E®è. 

      

  

child frindly

child helpline

"In development a person is to be regarded not as an economic entity or even as a political entity, but as a total human person, living in communion with other human persons."

Desmond A D’Abreo

Padi Activities

Sample image

Capacitation Programme for existing 8 ERC EC and Federation Members in Udupi and Mangalore

Sample image

Sustained and informative resource persons team developed to support child right and quality education

Sample image

Organizing, planning, implementation of the fellowship programme at taluk level

Sample image

Advocacy with the Education dept. and Zilla Panchayath to implement the concept of child friendly

Sample image

Awareness and interaction with stakeholders on the functioning of RTE Cell

Sample image

State level consultation with various networks to promote child friendly Concept and RTE stock taking at state level.